Privacyverklaring

Het PSD2-me-niet-register en de bijbehorende website www.psd2meniet.nl zijn een initiatief van Stichting Privacy First, gevestigd aan de Keizersgracht 127, 1015 CJ  Amsterdam. Voor dit initiatief worden persoonsgegevens verwerkt. Daarom houden we ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Telecommunicatiewet en overige van toepassing zijn de wet-en regelgeving.

In deze privacyverklaring beschrijven we hoe we omgaan met persoonsgegevens en wat we doen om de privacy van bezoekers aan de website, abonnees op de nieuwsbrieven en deelnemers aan het PSD2-me-niet register te beschermen. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op het PSD2-me-niet initiatief. De algemene privacyverklaring van Stichting Privacy First is hier te vinden.

Privacy First verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens. Niet alleen omdat het niet nodig is, maar ook om mensen die met ons in contact treden te beschermen, van activisten tot bij het dossier betrokken ambtenaren. Onze uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens.
 • Al onze activiteiten en informatie zijn anoniem te bezoeken of te raadplegen. Wanneer een e-mailadres nodig is, vinden we het geen probleem als je een pseudoniem-adres gebruikt.
 • We passen zo veel mogelijk privacy by design en privacy by default toe.
 • Persoonsgegevens worden niet verkocht, verder verwerkt of aan anderen verstrekt.

Wie verwerkt je gegevens?

Stichting Privacy First is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens:
 • Stichting Privacy First, PSD2-me-niet register
 • t.a.v. dhr. V. Böhre, directeur
 • Keizersgracht 127
 • 1015 CJ  Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ons uitgangspunt is dat we dataminimalisatie strikt toepassen. We vragen alleen om gegevens als die nodig zijn voor onze activiteiten. We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je bezoekt de website? We gebruiken geen cookies. We meten geen website-activiteiten en volgen je gedrag niet. We verwerken:

 • Geen persoonsgegevens

Zoek je contact met ons? Als je ons mailt, schrijft of contact zoekt via de website zijn contactgegevens nodig om contact te leggen. We leggen deze gegevens niet vast en gebruiken deze alleen om contact met je te zoeken. We verwerken:

 • Contactgegevens
 • Door jou gedeelde informatie

Schrijf je je in voor de nieuwsbrieven? Als je je inschrijft  voor onze nieuwsbrieven dan werkt dit hetzelfde als aanmelden voor een nieuwsbrief. Je kan je ieder moment afmelden of je voorkeuren aanpassen. De door jou ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door ons uitsluitend gebruikt om berichten toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

We houden zicht op hoe de nieuwsbrieven worden gelezen. Dit wordt gedaan door middel van tracking pixels en het monitoren van het klikken op linkjes.Deze informatie is niet tot personen herleidbaar.

We verwerken:

 • E-mailadres (verplicht)
 • Voor- en achternaam (niet verplicht)
 • Voorkeuren voor nieuwsbrieven
 • (op geaggregeerd niveau) hoe nieuwsbrieven worden gelezen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het PSD2-me-niet register verwerkt (nog) geen bijzondere persoonsgegevens. In de toekomst kunnen we dit wel gaan doen zodra het register rekeningnummers gaat registreren die direct als bijzonder persoonsgegevens te zien is.

Al vroeg mogen kinderen een bankrekening openen en vaak nog voor ze tien jaar oud zijn bankieren. We raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dat geldt ook voor bankieren. We stimuleren kinderen én hun ouders deel actief deel te nemen aan het PSD2-me-niet register.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zo lang je deelneemt aan het initiatief, abonnee bent van onze nieuwsbrief en contact met hebt, verwerken we je gegevens.

Zodra je niet langer deel wilt nemen aan een van de activiteiten, dan kan je je toestemming voor de verwerking intrekken. Omdat we gebruik maken van een nieuwsbrievensysteem kan je dit eenvoudig doen met de afmeld-link die je onder iedere mailing vindt.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen alleen persoonsgegevens aan derden om het PSD2-me-niet register mogelijk te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer we derden inschakelen dan is Stichting Privacy First de verwerkingsverantwoordelijke en de andere partij de verwerker. We sluiten duidelijke overeenkomsten met verwerkers om te waarborgen dat je persoonsgegevens veilig zijn.

Doorgifte van gegevens naar buiten de EU

We richten het PSD2-me-niet register en de website zo in dat we alleen werken met Nederlandse dienstverleners die hun datacenters in Nederland hebben. We geven geen gegevens door naar buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PSD2-me-niet-register en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@privacyfirst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Als je een klacht hebt dan horen we dat vraag. We willen je er op wijzen dat je daarnaast het wettelijk recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@privacyfirst.nl.

Geldigheid van deze privacyverklaring

Dit is de laatste evrsie van de privacyverklaring, van 1 augustus 2019. Wanneer wijzigingen in de verwerkingen plaatsvinden en hierom de privacyverklaring aangepast moet worden dan melden we dat op de site www.psd2meniet.nl en gericht aan de abonnees van de nieuwsbrieven.

Mocht je vragen, opmerkingen, suggesties of complimenten over hoe we met persoonsgegevens omgaan en hoe we dit verwoorden dan horen we dat graag.

 • Stichting Privacy First
 • 1 augustus 2019